കരിയാത്തുംപാറ കോഴിക്കോടിൻറെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്#KarayathumparaWaterfalls #KarayathumparaHillTop #kakkayamKariyathumpara the Switzerland of Calicut കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കക്കയം ഡാമിനടുത്തുള്ള …

source

Similar Posts

Leave a Reply